VZHG en Provincie Zuid-Holland

De Provinciale Afdelingen behartigen de belangen van de gemeenten in de betreffende provincie. Zij onderhandelen hiertoe met het provinciebestuur. Daarnaast informeren zij gemeenten over vraagstukken die in de provincie spelen. De VZHG onderhoudt daartoe intensief contact met de provincie Zuid-Holland, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

De VZHG en de provincie organiseren jaarlijks (meestal op een vrijdag in de maand november) een gezamenlijk congres over een actueel thema.Met de provincie worden ook regelmatig congressen georganiseerd, in 2017 over actuele thema’s zoals de omgevingswet en gemeentefinanciën.

BESTUURDERSDISCOURS PZH-VZHG OP 7 DECEMBER 2018

Op vrijdag 7 december 2018 vond van in het provinciehuis in Den Haag het Bestuurdersdiscours 2018 plaats. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Zuid-Holland in samenwerking met de VZHG.
Voorafgaand aan deze slotbijeenkomst hebben twee zogenaamde denktankdiners plaatsgevonden waarvoor bestuurders persoonlijk waren uitgenodigd. Thema van het discours was: de Omgekeerde Beleidscyclus; de netwerksamenleving aan zet. Centraal stond de dynamiek van relaties in de netwerksamenleving. Slaagt het bestuur er in om het oplossend vermogen van de netwerksamenleving te verbinden aan maatschappelijke opgaven? Centrale vraag hierbij was: wat betekent het primaat van de politiek in de context van netwerkend werken en wat is dan de rol van bestuurders en volksvertegenwoordigers. De ambitie van het Bestuurdersdiscours was om de opgedane leerervaringen te delen en te bekijken hoe we met het oog op de toekomst de samenwerking kunnen versterken en ieder daarbij in zijn kracht kunnen zetten. De bijeenkomst werd geopend door dagvoorzitter Marijke Roskam, gevolgd door een video “Wood wide web” als metafoor van de netwerksamenleving, waarbij alles met elkaar verbonden is. Vervolgens sprak Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, een welkomstwoord. Middels een korte filmimpressie werden de belangrijkste inzichten en resultaten van het programma ‘Slimmer en Sterker Bestuur’ gepresenteerd. Daarin trad o.a. VZHG voorzitter Klaas Tigelaar op. Keynotespreker was Maarten Schurink, secretaris-generaal, ministerie van BZK. Na de pauze werden drie wetenschappers geïnterviewd t.w. de heren Pieter Tordoir, Frank van Oort en Ton van Raan rond het thema “Toekennen van publieke waarde aan netwerken”. Na de lunch en een bijzonder intermezzo (gedicht) door Deniz Dibooglu, vonden zogenaamde breakouts plaats, waarbij 18 ondernemers, startups en burgers korte plenaire pitches verzorgden over hun project, pilot of initiatief. Aan diverse tafels werden deze projecten kort toegelicht en werd onder leiding van tafelvoorzitters (Zuid-Hollandse burgemeesters) de vertaalslag gemaakt naar de kernvragen van het Bestuurdersdiscours. Tijdens de plenaire terugkoppeling onder leiding van de dagvoorzitter werden inzichten uit de Breakouts opgehaald met gebruikmaking van Mentimeter. Gedeputeerde Jeannette Baljeu en Klaas Tigelaar verzorgden het slotwoord.

Door VZHG geschonken klok

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten heeft in april 1999 namens de Zuid-Hollandse gemeenten een klok aangeboden aan de provincie Zuid-Holland. Deze klok is geplaatst op het plein van het provinciehuis te Den Haag. Deze klok is op 13 april 1999 door toenmalig VZHG voorzitter de heer mr.T. Elzenga, officieel overgedragen aan de provincie, waarna deze door de toenmalige Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland werd onthuld.

Twitter