Taakstelling

VERENIGING

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten is opgericht op 26 juni 1923 als een zelfstandige vereniging van gemeenten op provinciale schaal. De vereniging is tevens een provinciale afdeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

LEDEN

Alle gemeenten in Zuid-Holland zijn lid van de vereniging. De directe invloed van de leden komt tot uiting in de samenstelling van een zo representatief mogelijk bestuur.

ROL EN TAKEN VERENIGING

De vereniging behartigt de belangen van gemeenten in Zuid-Holland. De VZHG is een platform waarbinnen gemeenten elkaar ontmoeten en kennis delen. De vereniging streeft naar:
•goede contacten met de leden;
•verbetering van de wisselwerking tussen de Zuid-Hollandse gemeenten en de provincie Zuid-Holland;
•van toegevoegde waarde zijn als schakel in de contacten tussen de VNG en de Zuid-Hollandse gemeenten. Het bestuur focust op een beperkt aantal thema’s. De focus ligt doorgaans op thema’s met een generieke insteek en gedeelde gemeentelijke belangen. Jaarlijks stelt het bestuur een aantal bestuurlijke prioriteiten vast waarop het bestuur zich extra wil richten.

WERKWIJZE

De VZHG kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur en bestaat (na de Statutenwijziging van 2017) uit maximaal 14 leden. Zowel DB als AB vergaderen vijf keer paar jaar. De vergaderingen van het DB vinden plaats bij het secretariaat in Capelle aan den IJssel en de AB-vergaderingen in het VNG gebouw op dagen waarop ook het VNG bestuur en de commissies vergaderen. Jaarlijks vindt (meestal in de maand april) een Algemene Leden Vergadering plaats, waarbij één lid of meerdere leden (Zuid-Hollandse gemeenten) als gastgemeente(n) optreden. De ALV is onderdeel van de “Zuid-Hollandse Bestuurdersdag” van het betreffende jaar. Het is traditie dat de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland een toespraak houdt. Voor onderdelen in het programma van de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag (podiumgesprekken) zijn externe partners benaderd zoals de VNG, provincie Zuid-Holland en diverse beroepsverenigingen. Rond wisselende thema’s worden (regionale) bijeenkomsten georganiseerd, doorgaans in samenwerking met andere partners (zoals VNG en Provincie Zuid-Holland).

ROL ALS PROVINCIALE AFDELING VAN DE VNG

De vereniging neemt deel aan ambtelijk en bestuurlijke (tweejaarlijkse) overleggen van de VNG met resp. de secretarissen en voorzitters van de provinciale afdelingen. De vereniging heeft een adviserende rol richting de VNG in het afvaardigen van Zuid-Hollandse vertegenwoordigers in het VNG bestuur en de diverse VNG beleidscommissies.

STATUTEN

De vereniging heeft volgens de statuten ten doel haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van haar bestuurstaken. De vereniging streeft dit doel na door:
– het desgevraagd of op eigen initiatief adviseren van haar leden;
– het onderhouden van contacten met overheden in het bijzonder de provinciale overheid;
– het ten behoeve van haar leden zitting nemen in overheidscommissies en in besturen van ander organisaties en instellingen die op provinciaal niveau werkzaam zijn;
– overige middelen die aan het doel dienstbaar zijn.

Van belang is het document:

 Statuten VZHG gewijzigd 2017
 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTENWIJZIGING 2017

Tijdens de ALV op 7 april 2017 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met een wijziging van de Statuten wat betreft artikel 14 Bestuur. Het betreft het aantal leden waaruit het bestuur kan bestaan en het aantal leden namens een bepaalde categorie gemeenten.
Met deze statutenwijziging wordt beoogd:
– een verkleining van het bestuur van max. 18 naar max. 14 leden
De aanleiding om te komen tot een kleiner bestuur is dat het aantal gemeenten in Zuid-Holland (na de laatste statutenwijziging van 2009) is verminderd van 76 gemeenten in 2009 naar 60 gemeenten in 2017. Bovendien zal het aantal gemeenten in Zuid-Holland de komende jaren nog verder dalen ten gevolge van voorgenomen herindelingen in o.a. de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard.
-het actualiseren van de categorie-indeling van gemeenten wat betreft vertegenwoordiging in het bestuur.
De aanleiding hiervoor is dat het aantal gemeenten in Zuid-Holland met minder dan 15.000 inwoners de afgelopen jaren aanzienlijk is verminderd ten gevolge van herindelingen.
Ten tijde van de laatste statutenwijziging in 2009 telde Zuid-Holland nog 24 gemeenten in deze categorie, in 2017 betreft dit nog slechts 7 gemeenten. Dit aantal zal de komende jaren nog verder dalen. De categorie gemeenten met een inwoneraantal met minder dan 15.000 inwoners vervalt om die reden. De meeste gemeenten in Zuid-Holland vallen in de categorie gemeenten met meer dan 40.000 inwoners.

Twitter