Taakstelling

DOELSTELLING

De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten is opgericht op 26 juni 1923 als een zelfstandige vereniging van gemeenten op provinciale schaal. Alle gemeenten in Zuid-Holland zijn lid van de vereniging. De vereniging houdt zich bezig met belangenbehartiging, advisering en dienstverlening. Naast een zelfstandige vereniging is de vereniging één van de twaalf provinciale afdelingen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
De vereniging dient als platformfunctie voor haar leden en heeft een adviserende rol richting VNG in het afvaardigen van Zuid-Hollandse vertegenwoordigers in het VNG bestuur en de diverse VNG beleidscommissies.
De directe invloed van de leden komt tot uiting in de samenstelling van een zo representatief mogelijk bestuur.
Bij incidentele (tussentijdse) vacatures wordt doorgaans vanuit het bestuur gezocht naar een opvolger met ongeveer vergelijkbare hoedanigheden (regio, politieke achtergrond e.d.).

De vereniging streeft naar:

  • goede contacten met de leden;
  • verbetering van de wisselwerking tussen de Zuid-Hollandse gemeenten en de provincie Zuid-Holland;
  • van toegevoegde waarde zijn als schakel in de contacten tussen de VNG en de Zuid-Hollandse gemeenten.

Het bestuur focust op een beperkt aantal dossiers of ontwikkelingen. Het gaat daarbij in eerste instantie om het benoemen van dossiers of ontwikkelingen waar:

  • alle gemeenten in Zuid-Holland mee te maken hebben of krijgen;
  • ontwikkelingen waar bij voorkeur de provincie Zuid-Holland ook een rol heeft.

Jaarlijks stelt het bestuur bestuurlijke prioriteiten vast. Rond deze thema’s is de VZHG mede-organisator van congressen en andere bijeenkomsten, meestal in samenwerking met andere partners (zoals Provincie Zuid-Holland en/of VNG).
Het bestuur hecht veel waarde aan het inzichtelijk maken van landelijke, provinciale en bovenregionale ontwikkelingen die voor de Zuid-Hollandse gemeenten van belang kunnen zijn.
Daartoe wordt een zogenaamd VZHG Journaal voor de gemeenten uitgebracht dat o.a. naar alle leden wordt verzonden.

Het secretariaat, bestaande uit de bestuurlijk en ambtelijk secretaris, stelt het bestuur in staat om de VZHG op de gewenste punten zichtbaar te maken, maar de bijbehorende omvang is in kwantitatieve en financiële zin beperkt, evenals de capaciteit in fte.

WERKWIJZE

De VZHG kent een Dagelijks Bestuur en een Algemeen Bestuur en bestaat (na de Statutenwijziging van 2017) uit maximaal 14 leden. Zowel DB als AB vergaderen vijf keer paar jaar. De vergaderingen van het DB vinden plaats ten kantore van de voorzitter en de AB-vergaderingen in het VNG gebouw op dagen waarop ook het VNG bestuur en de commissies vergaderen.
Jaarlijks vindt (meestal in de maand april) een Algemene Leden Vergadering plaats, waarbij één lid of meerdere leden (Zuid-Hollandse gemeenten) als gastgemeenten optreden. Naast een huishoudelijk deel wordt aandacht besteed aan een actueel thema waarvoor gezaghebbende sprekers worden uitgenodigd. Het is tevens traditie dat de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland een toespraak houdt. Er zijn daarnaast mogelijkheden voor excursies en werkbezoeken, in overleg met de gastgemeente. Deze bijeenkomsten zijn een jaarlijks netwerkmoment voor de Zuid-Hollandse bestuurders.
Twee keer per jaar neemt het secretariaat deel aan een gezamenlijke vergadering van alle secretarissen van de Provinciale Afdelingen en de VNG.
De ambtelijk secretaris vertegenwoordigt de vereniging in ambtelijke werkgroepen, veelal in samenwerking ambtenaren van de provincie Zuid-Holland of van de VNG.

STATUTEN

De vereniging heeft volgens de statuten ten doel haar leden collectief en individueel bij te staan bij de vervulling van haar bestuurstaken. De vereniging streeft dit doel na door:
– het desgevraagd of op eigen initiatief adviseren van haar leden;
– het onderhouden van contacten met overheden in het bijzonder de provinciale overheid;
– het ten behoeve van haar leden zitting nemen in overheidscommissies en in besturen van ander organisaties en instellingen die op provinciaal niveau werkzaam zijn;
– overige middelen die aan het doel dienstbaar zijn.

Van belang is het document:

 Statuten VZHG gewijzigd 2017
 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTENWIJZIGING 2017

Tijdens de ALV op 7 april 2017 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met een wijziging van de Statuten wat betreft artikel 14 Bestuur. Het betreft het aantal leden waaruit het bestuur kan bestaan en het aantal leden namens een bepaalde categorie gemeenten.
Met deze statutenwijziging wordt beoogd:
– een verkleining van het bestuur van max. 18 naar max. 14 leden
De aanleiding om te komen tot een kleiner bestuur is dat het aantal gemeenten in Zuid-Holland (na de laatste statutenwijziging van 2009) is verminderd van 76 gemeenten in 2009 naar 60 gemeenten in 2017. Bovendien zal het aantal gemeenten in Zuid-Holland de komende jaren nog verder dalen ten gevolge van voorgenomen herindelingen in o.a. de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Hoeksche Waard.
-het actualiseren van de categorie-indeling van gemeenten wat betreft vertegenwoordiging in het bestuur.
De aanleiding hiervoor is dat het aantal gemeenten in Zuid-Holland met minder dan 15.000 inwoners de afgelopen jaren aanzienlijk is verminderd ten gevolge van herindelingen.
Ten tijde van de laatste statutenwijziging in 2009 telde Zuid-Holland nog 24 gemeenten in deze categorie, in 2017 betreft dit nog slechts 7 gemeenten. Dit aantal zal de komende jaren nog verder dalen. De categorie gemeenten met een inwoneraantal met minder dan 15.000 inwoners vervalt om die reden. De meeste gemeenten in Zuid-Holland vallen in de categorie gemeenten met meer dan 40.000 inwoners.

Twitter