Jaarvergaderingen

Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV 2019

Op vrijdag 12 april 2019 vindt de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en de Algemene Leden Vergadering plaats in Rotterdam.
Een vooraankondiging is begin januari 2019 verzonden door het VNG Congresbureau.
De gastgemeente nodigt deelnemers uit om bijzondere Rotterdamse projecten te bekijken.
Daarbij komen verschillende thema’s aan bod zoals mobiliteit, tegengaan van tweedeling, innovatie, onderwijs en veiligheid. Alles onder de noemer ‘Nieuwe Energie voor Zuid-Holland”.

U kunt zien hoe op de zuidoever van de Maas, waar ruim 200.000 Rotterdammers wonen, het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid ervoor zorgt dat de dreigende maatschappelijke tweedeling wordt tegengegaan.
U kunt meegaan naar het havencomplex waar mobiliteit, innovatie en onderwijs in diverse projecten samenkomen.
Of u kiest ervoor om meer te weten te komen over de unieke experimenten die Rotterdam heeft uitgevoerd met gelote wijkraden.
Het officiële programma wordt binnenkort verzonden met daarbij de mogelijkheid aan te melden.

Zuid-Hollandse Bestuurdersdag op 25 mei 2018

Op vrijdag 25 mei 2018 vond een Zuid-Hollandse Bestuurdersdag (inclusief Algemene Leden Vergadering van de VZHG) plaats in strandtheater Houten Kaap in Ouddorp (gemeente Goeree-Overflakkee). Dit was een netwerkgelegenheid, ongeveer twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen, voor zittende en nieuw gekozen raadsleden en wethouders, maar ook voor burgemeesters. Ook gemeentesecretarissen en griffiers waren uiteraard van harte welkom. Door het VZHG bestuur was dit jaar in verband met de gemeenteraadsverkiezingen gekozen voor een gewijzigde opzet en titel van de bijeenkomst. De deelnemers werden welkom geheten door Ada Grootenboer, burgemeester van gastgemeente Goeree-Overflakkee. Centrale thema van het congresgedeelte was “Lokaal bestuur in de participatiesamenleving”. Er werden  inspirerende voorbeelden aangereikt vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee d.m.v. inhoudelijke en aantrekkelijke excursies. Tijdens het deel ALV werd nader ingegaan op doel en taken van de vereniging samen met een aantal organisaties uit het netwerk.

Videoboodschap Jaap Smit (Commissaris van de Koning in Zuid-Holland)
Middels een videoboodschap richtte Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid Holland, zich tot de aanwezigen. Hij ging in op het thema van de dag “lokaal bestuur in de participatiesamenleving” en de betekenis hiervan voor het lokaal bestuur.  Hij wenste de deelnemers goede gesprekken en inleidingen toe over het thema. Hij sprak ook een dankwoord uit in de richting van Mirjam Salet voor wie het voorzitterschap in september 2018 zal eindigen.

Toespraak gedeputeerde Jeannette Baljeu
Gedeputeerde Jeannette Baljeu feliciteerde de nieuw benoemde wethouders en raadsleden. Zij ging in op veranderingen in het openbaar bestuur  o.a. de netwerksamenleving en de steeds complexer wordende maatschappelijke opgaven, die noodzaken tot samenwerken om resultaten te kunnen behalen.

Onderdeel Algemene Leden Vergadering (ALV)
Agendapunt twee betrof de vacature voorzitter VZHG i.v.m. het aftreden van Mirjam Salet per 1 september a.s. De Algemene Vergadering stemde in met de benoeming van Klaas Tigelaar als haar opvolger en de tijdelijke invulling van de vacature vice-voorzitter/penningmeester door Jan Luteijn, burgemeester van Cromstrijen. Klaas Tigelaar bedankte Mirjam Salet voor haar jarenlange betrokkenheid bij de vereniging, waar zij sinds 2016 voorzitter van was.
Voorzitter Mirjam Salet behandelde vervolgens de jaarstukken die voorafgaand aan de leden (de 60 gemeenten in Zuid-Holland) waren verzonden.  De Algemene Vergadering stemde in met: de  concept Besluitenlijst van de ALV op 7 april 2017 in Arkel, het jaarverslag van 2017, de jaarrekening 2017 (en nam kennis van de goedkeurende Accountantsverklaring behorend bij de Jaarrekening 2017), de Begroting 2019 en de contributieregeling 2019.
Wat betreft de bestuurssamenstelling werd ingestemd met de herbenoeming van Klaas Tigelaar voor een periode van vier jaar en de tijdelijke voortzetting van het bestuurslidmaatschap van Harmen Akkerman (wethouder Giessenlanden) tot 31 december 2018.

Podiumgesprek
Vervolgens vond een podiumgesprek plaats met vertegenwoordigers uit het VZHG netwerk. Op het podium stonden naast gedeputeerde Jeannette Baljeu (namens de provincie Zuid-Holland), Jantine Kriens (namens de VNG), Ton Roerig (namens de Wethoudersvereniging) en Mark den Boer (namens de Vereniging voor raadsleden).

Centrale thema en deelsessies
De deelsessies sloten die dag aan op het centrale thema “Lokaal bestuur in de participatiesamenleving”. Op bijzondere wijze werd door zangeres Jolanda Bazen en pianist Jörgen Versteeg (van Luizter) en met medewerking van zandkunstenaar Gert van der Vijver in beeld gebracht op welke wijze Goeree-Overflakkee inhoud geeft aan de participatiesamenleving.

Na afloop konden de aanwezigen aan interessante deelsessies deelnemen zoals A Seal, zeehondenopvang en expo in Stellendam (entree van het eiland en gebiedsontwikkeling), het visserij-innovatiecentrum in Stellendam (kennis delen en samenwerken om de visserijsector te versterken), dorpskernMelissant (op Goeree-Overflakkee krijgen kleine kernen de ruimte om groot te denken) en Paulina.Nu (Goeree-Overflakkee, het gezondheidseiland van Nederland).

Presentatie gastgemeente 2019
Bij terugkomst op de locatie hield Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, een toespraak omdat deze gemeente in 2019 gastgemeente zal zijn voor de VZHG jaarvergadering . Hij nodigde alle Zuid-Hollandse bestuurders hiervoor van harte uit.

Lunch-pensant
De lunch werd gebruikt om de deelnemers d.m.v. pitches te informeren over actuele thema’s. Jantine Kriens pitchte over o.a. het Inter Bestuurlijk Programma (IBP),  Michel Visser (hoofd bestuur van de provincie) over opgavengericht werken door de provincie, Ton Roerig over professionalisering van wethouders en de Omgevingswet en Mark den Boer over middelen voor voldoende ondersteuning van raadsleden.

Informatiemarkt
Na afloop konden de deelnemers een streekmarkt/informatiemarkt bezoeken.

FOTO-ALBUM:
Voor foto’s van de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag kijkt u in het foto-album op deze website.

Twitter