Financiën

Contributie

Conform het huishoudelijk reglement worden de contributietarieven van de VZHG vastgesteld in het jaar voorafgaand aan het betreffende dienstjaar. Voor de berekening van de contributie wordt uitgegaan van de tarieven voor het lopende jaar. Daarop wordt –conform besluit van de algemene vergadering- een correctie toegepast in verband met loon- en prijsontwikkeling, resp. gemeentelijke herindeling (de zgn. herindelingscompensatie). Grotere gemeenten, ontstaan door samenvoeging, vallen doorgaans in een andere contributietariefgroep, waardoor –bij gelijkblijvende inspanningen en kosten- een structureel tekort zou ontstaan.

NB. Bij de VZHG-contributie gaat het voor de leden (gemeenten) om een “brutobedrag”. Door toepassing van de “Transparantieregeling” kunnen zij hun relatieve aandeel in de door de VZHG betaalde BTW declareren bij het BTW-compensatiefonds. Jaarlijks wordt hiervoor in de maand januari door de administrateur van de VZHG een opgave verstrekt.

Twitter