Terugblik Congres VZHG-PZH op 24 november 2017

Het jaarlijks najaarscongres van de VZHG en de provincie ZH heeft op 24 november plaatsgevonden.
Thema was “Koers en inzet voor verstedelijking in Zuid-Holland”. Aan het congres werd deelgenomen door ongeveer 75 personen. Onder de deelnemers bevonden zich een groot aantal ZH bestuurders, VZHG bestuursleden, drie VZHG ereleden, drie leden van GS, en tijdens het ochtenddeel VNG algemeen directeur Jantine Kriens. Na de opening door dagvoorzitter Martijn de Greve vonden inleidingen plaats door Jaap Smit, CdK van Zuid-Holland en Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde.

Toespraak Jaap Smit
Jaap Smit gaf in zijn toespraak aan dat verstedelijking een opgave is waar elke bestuurder in ZH mee te maken krijgt. Bij de grote steden, bij middelgrote gemeenten, bij kleine dorpen en bij de provincie. Hij ging in op de positie van steden in het algemeen en in Nederland en Zuid-Holland. Dat bracht hem bij de vraag hoe groot in ons land eigenlijk het verschil is tussen stad en platteland, waar ligt de scheiding tussen stad en ommeland. Is die er of moeten we het in feite hebben over één urbaan gebied? Voor het openbaar bestuur is het zaak in te blijven spelen op de golfbeweging naar buiten de stad en weer een trek terug. Ingrijpende keuzes zijn volgens hem nodig voor de opgaven in Zuid-Holland om veel woningen te bouwen en de bestaande voorraad te verduurzamen. Dat zijn keuzes voor de juiste woning op de juiste plek, waarbij ook moet worden nagedacht over bereikbaarheid, klimaatadaptatie en energietransitie. Verstedelijking kan dus niet los worden gezien van de andere opgaven in Zuid-Holland. Hij deed een oproep aan alle betrokken partners om vooral te kijken naar het gezamenlijk belang. “Denk groot en over grenzen en houd daarbij voor ogen dat we het doen voor onze inwoners”.

Toespraak Adri Bom
Adri Bom blikte terug op een bijeenkomst van vorig jaar rond het thema verstedelijking. Sindsdien is men volop aan de slag gegaan. De provincie ziet dit terug in de regionale woonvisies die de afgelopen maanden zijn ingediend. Er is een nauwkeuriger beeld ontstaan wat er aan plannen ligt en wat er de komende jaren wordt bijgebouwd. Na 2025 zijn er minder uitgewerkte plannen, daar is volgens haar nog veel werk te verrichten. Het adagium voor de provincie luidt: de juiste woning op de juiste plek. De provincie kiest voor bouwen naar eigen behoefte en binnen bestaande bebouwde kom en bestaand stads- en dorpsgebied. Zij wil zo min mogelijk weilanden of polders aansnijden, hooguit om tijdelijk in nood te voorzien. Er zijn volgens haar nog vele mogelijkheden om verder te verdichten, tot transformatie van leegstaand vastgoed te komen, of braakliggende terreinen te benutten. Hoe de provincie wil sturen op verstedelijking staat in de discussienota verstedelijking. Zij liep de zes uitgangspunten na die deze nota bevat. De grootste uitdaging voor de komende periode is volgens haar het realiseren van deze uitgangspunten. Met een viertal thema’s zal tijdens dit congres in de deelsessies aan de slag worden gegaan. De uitkomsten daarvan zullen als input worden gebruikt voor een vervolgbijeenkomst op 7 december a.s.

Interactief moment
Aan de hand van prikkelende stellingen rond deze vier thema’s konden de deelnemers middels het gebruik van rode en groene kaarten hun stem uitbrengen. De vier thema’s waren:
verdichting in bebouwd gebied en mobiliteit, transformatie van bedrijventerreinen, inspelen op de energietransitie en toekomstbestendige locaties en omgaan met een veranderende vraag.
De dagvoorzitter bevroeg per stelling de voor- en tegenstanders naar hun motivatie.

Deelsessies
Tijdens de deelsessies werd met deze thema’s d.m.v. een spelvorm (serious gaming) verder aan de slag gegaan. Onder leiding van spelleiders werd per tafels van gemiddeld vijf personen het spel gespeeld. Per thema konden punten worden verdiend, waarna na optelling van de scores winnaars bekend werden. Bij iedere sessie was ook een rapporteur aanwezig die na afloop plenair zorgde voor een terugkoppeling. De vier rapporteurs waren allen bestuursleden van de VZHG, t.w. Rinette Reynvaan, Stephan Brandligt, Hans Horlings en Kees Wassenaar.

Twitter

VZHG Nieuwsbrief

Bekijk hier de nieuwste uitgave van de VZHG Nieuwsbrief.