IconLeestijd: 6 minuten IconVereniging Zuid Hollandse Gemeenten

De provincie is aan de slag om met de waterschappen en gemeenten de nationale opgaven en doelen ruimtelijk te vertalen, te combineren en in te passen in hun eigen provinciale plannen. Er is daarvoor gewerkt aan een ruimtelijk voorstel. De VNG adviseert in de ledenbrief van 7 december 2022 om uw beleid proactief in te brengen in de samenwerking met de provincie en/of NOVEX-gebied en hierbij alle benodigde disciplines te betrekken. Diverse regio’s hebben dit gedaan. Philip van Veller, wethouder Leidschendam-Voorburg gaf bij de kennissessie voor bestuurders die de VZHG organiseerde een toelichting op de ruimtelijke puzzel van de Haagse regio. Lorenzo Goudsmits, beleidsadviseur bij de VNG vertelde over de nationale programma’s en de provinciale rol.

Gemeenten pro-actief aan de slag met de ruimtelijke puzzel

Bij de kennissessie is ruimte gegeven aan het bespreken van de ervaringen van de aanwezige bestuurders. Dat heeft er toe geleid dat er door de VZHG een brief is gestuurd naar de gedeputeerde. In afwachting van de reactie van de gedeputeerde hebben gemeenten de VZHG benaderd met vragen. En hebben gemeenten de GS-brief die zij hebben ontvangen aan ons doorgestuurd en hun reacties daarop met ons gedeeld. Een paar dagen later ontving de VZHG ook een reactie van de gedeputeerde waarin nog geen duidelijk beeld was geschetst over het vervolgproces maar de mededeling een proces met meerdere uitwerkingsessies in het voor- en najaar van 2024 te overwegen en die gebiedsspecifiek te gaan organiseren.

Graag zien de gemeenten een goede werkwijze geborgd met als uitgangspunt de handreiking gebiedsgericht werken, niet ter inspiratie maar met duidelijke afspraken en een inzichtelijk proces. Hiervoor hebben zij ook een oproep gedaan aan Provinciale Staten. Op woensdag 29 november is het Ruimtelijk Voorstel in de statencommissie ruimte en milieu besproken. Er waren 11 insprekers. De vice-voorzitter van de VZHG ,Emile Jaensch, heeft daar ook ingesproken. De commissie heeft ervoor gekozen om de vergadering te schorsen en op een later moment voort te zetten. Het nieuwe tijdstip dat is gevonden voor de voortzetting van de vergadering is op vrijdag 8 december om 10.00 uur in de Commissiezaal van het Provinciehuis.

Inspreken Provinciale Staten

Geachte leden van Provinciale Staten

Vandaag bespreekt u het ruimtelijk voorstel waarin de eerste stevige contouren van de ruimtelijke koers van onze prachtige provincie voor 2030 en verder.

Mijn naam is Emile Jaensch, in het dagelijks leven burgemeester van Oegstgeest. Vandaag spreek in namens de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, waar ik vice-voorzitter van ben. Bij deze vereniging zijn alle 50 gemeenten aangesloten.

Op verzoek van de VNG aan de provinciale afdelingen heeft de VZHG haar signalerende rol in 2022 opgepakt bij het bepalen ruimtelijke keuzes. In juni van dit jaar is gedeputeerde De Koning ook uitgenodigd bij onze bestuursvergadering en heeft zij een toelichting geven.

Een groot aantal gemeenten heeft ons in de afgelopen maanden geïnformeerd over de aandachtspunten die zij hebben op dit voorstel. Ik zal op hoofdlijnen deze punten weergeven.

We constateren dat er hard gewerkt is aan dit voorstel en herkennen ons grotendeels in vertrekpunt en genoemde vraagstukken. Allereerst het proces, dan inhoud en hoe we verder zouden willen gaan.

Vanuit het IPO, Unie van Waterschappen en VNG is er handreiking (in november 2022) gemaakt voor gebiedsgericht werken bij regie en samenhang in ruimtelijke keuzes. Daarbij is ook de gemeentelijke rol benoemd voor een gedragen proces. Met inachtneming van deze handreiking wordt de gemeentelijke rol nog onvoldoende herkend.

Enkele voorbeelden

  • Vanuit de werkateliers kwam geen terugkoppeling waardoor het niet helder was wat wel en niet werd meegenomen;
  • Tijdens bestuurlijke dialoogsessies in week 39 hebben bestuurders slechts enkele minuten spreektijd gehad om hun gemeentelijk perspectief te duiden aan de gedeputeerde;
  • De ambtelijke en bestuurlijke inbreng is gebaseerd op 80 procent versie. Ter illustratie het integraal ruimtelijk voorstel (hoofdstuk 6) was hiervan geen onderdeel en de nu aan u voorgelegde versie is in omvang bijna verdubbeld;
  • Enkele regio’s hebben op eigen initiatief, dus niet uitgenodigd door gedeputeerde handschoen opgepakt en inbreng aangeleverd.  Zij hebben ook specifieke reactie gekregen. Andere regio’s die dit niet hebben gedaan voelen zich op achterstand staan.

Dan de inhoud
Er wordt aangegeven dat het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied en Novex-gebieden (waaronder haven Rotterdam) niet gelijkgeschakeld zijn op de Ruimtelijke Koers. Schaken gemeenten hiermee op verschillende borden met de Provincie? Hier dient duidelijkheid over te komen. We willen in gesprek zijn over 1 kader.

Daarbij vragen we ook aandacht voor subregionale belangen. In het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied zien we onderscheid in verschillen per gebied op basis van bodemtype; te weten veen, klei, delta. Maar dat is niet op alle opgaves van toepassing. De keuze voor een verdeling vanwege bodemtypen is daarom ook minder voor de hand liggend bij een gebiedsgerichte doorvertaling.

Tot slot
We blijven aandacht vragen voor de handreiking gebiedsgericht werken van het IPO. Gemeenten zien het voorliggende voorstel als een eerste stap op weg naar een nieuw provinciaal omgevingsbeleid. Daarom vinden we het belangrijk dat onze punten worden geborgd in het vervolgtraject.

Bedankt voor uw aandacht.

Brief aan Gedeputeerde

Brief VZHG aan Provinciale Staten

Lid GS-brief Ruimtelijke puzzel – Reactie op inbreng Ruimtelijk Voorstel

Brief gezamenlijke reactie Zuid-Hollandse gemeenten aan Provincie Zuid-Holland

Brief Ruimtelijke puzzel – Reactie op inbreng Ruimtelijk Voorstel

 

Schrijf u in voor de VZHG nieuwsbrief