Programma Zuid-Hollandse Bestuurdersdag op 25 mei 2018 in Ouddorp

Het VNG congresbureau heeft de uitnodigingen verzonden voor de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag op 25 mei a.s. in Ouddorp.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.00 – 10.00 uur Inloop deelnemers Strandtheater Houten Kaap in Ouddorp.
10:00 – 10:05 uur Opening door door Ada Grootenboer, burgemeester Goeree-Overflakkee.
10.05 – 10:15 uur Presentatie Provincie Zuid-Holland
Video-boodschap Jaap Smit, Commissaris van de Koning in Zuid-Holland.
Toespraak Jeanette Baljeu, gedeputeerde van Zuid-Holland.
10.15 – 10:35 uur Introductie en Algemene ledenvergadering
Rol en taken VZHG onder leiding van Mirjam Salet, voorzitter.
Podiumgesprek
Gesprek met een aantal vertegenwoordigers van organisaties uit het VZHG netwerk;
VNG: Jantine Kriens, algemeen directeur
Provincie ZH: Jeanette Baljeu, gedeputeerde
Wethoudersvereniging: Ton Roerig, directeur
Vereniging voor raadsleden: Mark den Boer, voorzitter.
Deze organisaties verzorgen tevens een pitch tijdens de lunch-pensant.
10:35 – 11:00 uur Introductie op central thema van de dag
Lokaal bestuur in de participatiesamenleving
door Ada Grootenboer, burgemeester.
Voorbeelden en vertelling
Aansluitend deelsessies rond het centrale thema op locatie.
11:00 – 13:00 uur Deelsessies
1. A seal (Stellendam) per bus
2. Innovatiecentrum Visserij (Stellendam) per bus
3. Dorpskern Melissant (Melissant) per bus
4.  Paulina.Nu (Ouddorp) per bus
13:00 – 13:10 uur Presentatie gastgemeente 2019
Toespraak Ahmed Aboutaleb, burgemeester Rotterdam.
13:10 – 14:25 uur Lunch-Pensant
Met pitches rond actuele thema’s verzorgd door de organisaties die aan het podiumgesprek hebben deelgenomen, onder leiding van Klaas Tigelaar, vice-voorzitter VZHG.
Pitches
Meerjarenvisie VNG: Jantine Kriens
Opgavengericht werken: Michel Visser, Hoofd Bestuur PZH
Professionalisering en Omgevingswet: Ton Roerig
Middelen voor voldoende ondersteuning van raadsleden: Mark den Boer
14:25 – 14:30 uur Afsluiting
door Ada Grootenboer
Bekendmaking winnaar “Nachtje Goeree-Overflakkee” onder aanwezigen
14.30 uur Informatiemarkt
Mogelijkheid de informatiemarkt en streekmarkt te bezoeken.

Vooraankondiging Zuid-Hollandse Bestuurdersdag op 25 mei a.s. in Ouddorp

Op vrijdag 25 mei a.s. organiseren de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) en de gemeente Goeree-Overflakkee van 10.00 – 14.30 uur een Zuid-Hollandse Bestuurdersdag, een netwerkgelegenheid voor zittende en nieuwe gekozen raadsleden en wethouders en voor burgemeesters. Ook gemeentesecretarissen en griffiers zijn uiteraard van harte welkom.

Ongeveer twee maanden na de gemeenteraadsverkiezingen stellen wij gemeentebestuurders graag in de gelegenheid elkaar op een aantrekkelijke locatie te ontmoeten en te informeren. Plaats van samenkomst is het Strandtheater Houten Kaap in Ouddorp.

Wat kunt u verwachten? Rond het centrale thema “Lokaal bestuur in de participatiesamenleving” krijgt u inspirerende voorbeelden aangereikt vanuit de gemeente Goeree-Overflakkee. Inhoudelijke en aantrekkelijke excursies zullen die verder illustreren.

Tijdens het deel Algemene Leden Vergadering van de VZHG maakt u nader kennis met de vereniging en een aantal andere organisaties uit het netwerk. Waar ontmoeten deze organisaties elkaar en bij welke opgaven trekken zij gezamenlijk op? Ook de provincie Zuid-Holland zal zich hierbij presenteren. De deelnemers zullen ook worden toegesproken door Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

Tijdens een lunch-pensant zal u worden geïnspireerd over actuele opgaven waar u de komende bestuursperiode zeker mee te maken zult krijgen. Afsluitend kunt u een informatiemarkt bezoeken.

Noteert u deze bijeenkomst alvast in uw agenda. Verdere gegevens over het programma en wijze van aanmelding volgen later.

Wij hopen u op 25 mei a.s. te mogen begroeten en zien uit naar uw komst.

Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten
Mirjam Salet
voorzitter

Gemeente Goeree-Overflakkee
Ada Grootenboer
burgemeester

Aantal gemeenten in Zuid-Holland per 2018

Per 1 januari 2018 zijn er 60 gemeenten in Zuid-Holland. Dit aantal is ten opzichte van 2017 niet gewijzigd. Wijzigingen zijn te verwachten per 1 januari 2019, waarbij het aantal gemeenten in Zuid-Holland wijzigt in 53 of 52 gemeenten, afhankelijk of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (herindeling van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen) deel gaat uitmaken van de provincie Zuid-Holland of van de provincie Utrecht. Er zijn op dit moment in Zuid-Holland 11 gemeenten die een herindelingsproces doorlopen. Het betreft de gemeenten Leerdam en Zederik, Noordwijk en Noordwijkerhout, Giessenlanden en Molenwaard, en de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

Terugblik Congres VZHG-PZH op 24 november 2017

Het jaarlijks najaarscongres van de VZHG en de provincie ZH heeft op 24 november plaatsgevonden.
Thema was “Koers en inzet voor verstedelijking in Zuid-Holland”. Aan het congres werd deelgenomen door ongeveer 75 personen. Onder de deelnemers bevonden zich een groot aantal ZH bestuurders, VZHG bestuursleden, drie VZHG ereleden, drie leden van GS, en tijdens het ochtenddeel VNG algemeen directeur Jantine Kriens. Na de opening door dagvoorzitter Martijn de Greve vonden inleidingen plaats door Jaap Smit, CdK van Zuid-Holland en Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde.

Toespraak Jaap Smit
Jaap Smit gaf in zijn toespraak aan dat verstedelijking een opgave is waar elke bestuurder in ZH mee te maken krijgt. Bij de grote steden, bij middelgrote gemeenten, bij kleine dorpen en bij de provincie. Hij ging in op de positie van steden in het algemeen en in Nederland en Zuid-Holland. Dat bracht hem bij de vraag hoe groot in ons land eigenlijk het verschil is tussen stad en platteland, waar ligt de scheiding tussen stad en ommeland. Is die er of moeten we het in feite hebben over één urbaan gebied? Voor het openbaar bestuur is het zaak in te blijven spelen op de golfbeweging naar buiten de stad en weer een trek terug. Ingrijpende keuzes zijn volgens hem nodig voor de opgaven in Zuid-Holland om veel woningen te bouwen en de bestaande voorraad te verduurzamen. Dat zijn keuzes voor de juiste woning op de juiste plek, waarbij ook moet worden nagedacht over bereikbaarheid, klimaatadaptatie en energietransitie. Verstedelijking kan dus niet los worden gezien van de andere opgaven in Zuid-Holland. Hij deed een oproep aan alle betrokken partners om vooral te kijken naar het gezamenlijk belang. “Denk groot en over grenzen en houd daarbij voor ogen dat we het doen voor onze inwoners”.

Toespraak Adri Bom
Adri Bom blikte terug op een bijeenkomst van vorig jaar rond het thema verstedelijking. Sindsdien is men volop aan de slag gegaan. De provincie ziet dit terug in de regionale woonvisies die de afgelopen maanden zijn ingediend. Er is een nauwkeuriger beeld ontstaan wat er aan plannen ligt en wat er de komende jaren wordt bijgebouwd. Na 2025 zijn er minder uitgewerkte plannen, daar is volgens haar nog veel werk te verrichten. Het adagium voor de provincie luidt: de juiste woning op de juiste plek. De provincie kiest voor bouwen naar eigen behoefte en binnen bestaande bebouwde kom en bestaand stads- en dorpsgebied. Zij wil zo min mogelijk weilanden of polders aansnijden, hooguit om tijdelijk in nood te voorzien. Er zijn volgens haar nog vele mogelijkheden om verder te verdichten, tot transformatie van leegstaand vastgoed te komen, of braakliggende terreinen te benutten. Hoe de provincie wil sturen op verstedelijking staat in de discussienota verstedelijking. Zij liep de zes uitgangspunten na die deze nota bevat. De grootste uitdaging voor de komende periode is volgens haar het realiseren van deze uitgangspunten. Met een viertal thema’s zal tijdens dit congres in de deelsessies aan de slag worden gegaan. De uitkomsten daarvan zullen als input worden gebruikt voor een vervolgbijeenkomst op 7 december a.s.

Interactief moment
Aan de hand van prikkelende stellingen rond deze vier thema’s konden de deelnemers middels het gebruik van rode en groene kaarten hun stem uitbrengen. De vier thema’s waren:
verdichting in bebouwd gebied en mobiliteit, transformatie van bedrijventerreinen, inspelen op de energietransitie en toekomstbestendige locaties en omgaan met een veranderende vraag.
De dagvoorzitter bevroeg per stelling de voor- en tegenstanders naar hun motivatie.

Deelsessies
Tijdens de deelsessies werd met deze thema’s d.m.v. een spelvorm (serious gaming) verder aan de slag gegaan. Onder leiding van spelleiders werd per tafels van gemiddeld vijf personen het spel gespeeld. Per thema konden punten worden verdiend, waarna na optelling van de scores winnaars bekend werden. Bij iedere sessie was ook een rapporteur aanwezig die na afloop plenair zorgde voor een terugkoppeling. De vier rapporteurs waren allen bestuursleden van de VZHG, t.w. Rinette Reynvaan, Stephan Brandligt, Hans Horlings en Kees Wassenaar.

Vooraankondiging congres “Koers en inzet voor verstedelijking” op 24 november 2017

Op vrijdag 24 november a.s. vindt van 09.30 – 14.00 uur het najaarscongres plaats van de VZHG en de Provincie Zuid-Holland.

Thema van het congres is: Koers en inzet voor verstedelijking in Zuid-Holland.

Het wordt een inspirerende en interactieve bijeenkomst waarbij met elkaar in discussie wordt gegaan als opmaat naar vernieuwende afspraken over verstedelijking.
Doelgroep: colleges van B en W van de gemeenten in Zuid-Holland. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Nadere gegevens over het definitieve programma en wijze van aanmelden volgen nog.

VOORAANKONDIGING Congres 24 november 2017

Statuten gewijzigd per 14 augustus 2017

De Algemene Vergadering heeft op 7 april jl. ingestemd met een wijziging van de statuten m.b.t. artikel 14 Bestuur.
Met deze wijziging werd een verkleining van het bestuur beoogd en het actualiseren van de categorie-indeling van gemeenten wat betreft vertegenwoordiging in het bestuur.
De wijzigingsakte is op 14 augustus ondertekend door de notaris.
Meer informatie in de rubriek Vereniging onder Taakstelling.

Inspirerend E-Magazine beschikbaar Bestuurdersdiscours 2016

Op 25 november 2016 vond het Bestuurdersdiscours ‘De kracht van de keten’ plaats, een initiatief van de VZHG en de Provincie Zuid-Holland.
Onderstaand treft u de link aan naar het digitale Magazine ‘Bestuurdersdiscours: De kracht van de keten’.
Laat u inspireren door dit online magazine; een exclusief gezelschap van bestuurders, beslissers en opinieleiders van gemeenten, maatschappelijk middenveld,
wetenschap en politiek in de provincie Zuid-Holland gaat in gesprek over de bestuurskracht en samenwerking in de netwerkmaatschappij.
Klik hier voor het magazine: magazine.bestuurdersdiscours.nl.

Terugblik PZH-VZHG Bestuurdersdiscours 2016

De provincie Zuid-Holland en de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten hebben in 2016 het Bestuurdersdiscours geïnitieerd. Het bestond uit:
– twee inhoudelijke actualiteitendiners rondom de thema’s ‘Herijking van bestuurskracht’ en ‘Effectieve regionale samenwerking’ resp. op 18 oktober en 3 november jl.
– beide bijeenkomsten dienden als opmaat naar een strategische stakeholdersconferentie op vrijdag 25 november jl.
De Actualiteitendiners “Herijking van bestuurskracht” en “Effectieve regionale samenwerking” hebben plaatsgevonden op
Het Bestuurdersdiscours verenigde een selecte en bijzondere mix van stakeholders uit het lokaal bestuur bijeen; variërend van burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen.
Daarnaast werd ook ‘denkkracht van buiten’ in het programma opgenomen: experts van buiten de publieke sector met verrassende inzichten in relatie tot bestuurskracht en samenwerking.

Op vrijdag 25 november vond de afsluitende conferentie plaats in het provinciehuis in Den Haag waarbij meer dan 200 personen aanwezig waren.
De deelnemers werden welkom geheten door dagvoorzitter Martijn de Greve. Vervolgens sprak Jaap Smit, commissaris van de Koning in ZH een welkomstwoord uit.
Bestuurskrachtmetingen waren volgens hem lange tijd het afvinken van vragen op lijstjes. Volgens Smit meten wij bestuurskracht juist niet via het afvinken van lijstjes, maar wel door de kwalitatieve vraag te stellen of wij in staat zijn de grote opgaven van deze tijd aan te pakken. Het aanpakken van opgaven gebeurt steeds vaker in samenspel met andere partijen, daarom is bestuurskracht anno 2016 meer ‘samenwerkingskracht’ geworden. Voor hem was er nog een ander aspect aan bestuurskracht: bestuurslef. Mirjam Salet, voorzitter van de VZHG, blikte terug op de ervaringen uit de expertmeetings en ging in haar inleiding in op het thema “Besturen in netwerken”. Daarna werden kanttekeningen gemaakt bij de beide thema’s door Wim Derksen, hoogleraar bestuurskunde. Helaas was de heer Derksen ten gevolge van ziekte niet aanwezig, maar sprak hij een videoboodschap uit. Hierop werden reacties uit de zaal gevraagd. Stakeholders uit het lokaal bestuur gingen vervolgens met elkaar in discussie. Het betrof Bert Blase, burgemeester Vlaardingen, Jan van Ginkel, gemeentesecretaris Zaanstad en Elsbeth Koek, raadslid Teylingen.

Na de netwerkpauze werden gesprekken met de deelnemers gevoerd in 20 Rondetafels onder leiding van tafelvoorzitters. De plenaire terugkoppeling en het slotwoord vond plaats onder leiding van Rogier van der Sande, gedeputeerde ZH.

Binnenkort komt een aantrekkelijk E-Magazine uit met een uitgebreide terugblik op de expertmeetings en het congres op 25 november.

Een fotoverslag is beschikbaar op deze website in de Rubriek Fotoalbum (onder Bestuurdersdiscours 2016).

Twitter

VZHG journaal

Bekijk hier de nieuwste uitgave van het VZHG journaal.