Aantal gemeenten in Zuid-Holland per 2018

Per 1 januari 2018 zijn er 60 gemeenten in Zuid-Holland. Dit aantal is ten opzichte van 2017 niet gewijzigd. Wijzigingen zijn te verwachten per 1 januari 2019, waarbij het aantal gemeenten in Zuid-Holland wijzigt in 53 of 52 gemeenten, afhankelijk of de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (herindeling van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen) deel gaat uitmaken van de provincie Zuid-Holland of van de provincie Utrecht. Er zijn op dit moment in Zuid-Holland 11 gemeenten die een herindelingsproces doorlopen. Het betreft de gemeenten Leerdam en Zederik, Noordwijk en Noordwijkerhout, Giessenlanden en Molenwaard, en de gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen.

Terugblik Congres VZHG-PZH op 24 november 2017

Het jaarlijks najaarscongres van de VZHG en de provincie ZH heeft op 24 november plaatsgevonden.
Thema was “Koers en inzet voor verstedelijking in Zuid-Holland”. Aan het congres werd deelgenomen door ongeveer 75 personen. Onder de deelnemers bevonden zich een groot aantal ZH bestuurders, VZHG bestuursleden, drie VZHG ereleden, drie leden van GS, en tijdens het ochtenddeel VNG algemeen directeur Jantine Kriens. Na de opening door dagvoorzitter Martijn de Greve vonden inleidingen plaats door Jaap Smit, CdK van Zuid-Holland en Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde.

Toespraak Jaap Smit
Jaap Smit gaf in zijn toespraak aan dat verstedelijking een opgave is waar elke bestuurder in ZH mee te maken krijgt. Bij de grote steden, bij middelgrote gemeenten, bij kleine dorpen en bij de provincie. Hij ging in op de positie van steden in het algemeen en in Nederland en Zuid-Holland. Dat bracht hem bij de vraag hoe groot in ons land eigenlijk het verschil is tussen stad en platteland, waar ligt de scheiding tussen stad en ommeland. Is die er of moeten we het in feite hebben over één urbaan gebied? Voor het openbaar bestuur is het zaak in te blijven spelen op de golfbeweging naar buiten de stad en weer een trek terug. Ingrijpende keuzes zijn volgens hem nodig voor de opgaven in Zuid-Holland om veel woningen te bouwen en de bestaande voorraad te verduurzamen. Dat zijn keuzes voor de juiste woning op de juiste plek, waarbij ook moet worden nagedacht over bereikbaarheid, klimaatadaptatie en energietransitie. Verstedelijking kan dus niet los worden gezien van de andere opgaven in Zuid-Holland. Hij deed een oproep aan alle betrokken partners om vooral te kijken naar het gezamenlijk belang. “Denk groot en over grenzen en houd daarbij voor ogen dat we het doen voor onze inwoners”.

Toespraak Adri Bom
Adri Bom blikte terug op een bijeenkomst van vorig jaar rond het thema verstedelijking. Sindsdien is men volop aan de slag gegaan. De provincie ziet dit terug in de regionale woonvisies die de afgelopen maanden zijn ingediend. Er is een nauwkeuriger beeld ontstaan wat er aan plannen ligt en wat er de komende jaren wordt bijgebouwd. Na 2025 zijn er minder uitgewerkte plannen, daar is volgens haar nog veel werk te verrichten. Het adagium voor de provincie luidt: de juiste woning op de juiste plek. De provincie kiest voor bouwen naar eigen behoefte en binnen bestaande bebouwde kom en bestaand stads- en dorpsgebied. Zij wil zo min mogelijk weilanden of polders aansnijden, hooguit om tijdelijk in nood te voorzien. Er zijn volgens haar nog vele mogelijkheden om verder te verdichten, tot transformatie van leegstaand vastgoed te komen, of braakliggende terreinen te benutten. Hoe de provincie wil sturen op verstedelijking staat in de discussienota verstedelijking. Zij liep de zes uitgangspunten na die deze nota bevat. De grootste uitdaging voor de komende periode is volgens haar het realiseren van deze uitgangspunten. Met een viertal thema’s zal tijdens dit congres in de deelsessies aan de slag worden gegaan. De uitkomsten daarvan zullen als input worden gebruikt voor een vervolgbijeenkomst op 7 december a.s.

Interactief moment
Aan de hand van prikkelende stellingen rond deze vier thema’s konden de deelnemers middels het gebruik van rode en groene kaarten hun stem uitbrengen. De vier thema’s waren:
verdichting in bebouwd gebied en mobiliteit, transformatie van bedrijventerreinen, inspelen op de energietransitie en toekomstbestendige locaties en omgaan met een veranderende vraag.
De dagvoorzitter bevroeg per stelling de voor- en tegenstanders naar hun motivatie.

Deelsessies
Tijdens de deelsessies werd met deze thema’s d.m.v. een spelvorm (serious gaming) verder aan de slag gegaan. Onder leiding van spelleiders werd per tafels van gemiddeld vijf personen het spel gespeeld. Per thema konden punten worden verdiend, waarna na optelling van de scores winnaars bekend werden. Bij iedere sessie was ook een rapporteur aanwezig die na afloop plenair zorgde voor een terugkoppeling. De vier rapporteurs waren allen bestuursleden van de VZHG, t.w. Rinette Reynvaan, Stephan Brandligt, Hans Horlings en Kees Wassenaar.

Vooraankondiging congres “Koers en inzet voor verstedelijking” op 24 november 2017

Op vrijdag 24 november a.s. vindt van 09.30 – 14.00 uur het najaarscongres plaats van de VZHG en de Provincie Zuid-Holland.

Thema van het congres is: Koers en inzet voor verstedelijking in Zuid-Holland.

Het wordt een inspirerende en interactieve bijeenkomst waarbij met elkaar in discussie wordt gegaan als opmaat naar vernieuwende afspraken over verstedelijking.
Doelgroep: colleges van B en W van de gemeenten in Zuid-Holland. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Nadere gegevens over het definitieve programma en wijze van aanmelden volgen nog.

VOORAANKONDIGING Congres 24 november 2017

Statuten gewijzigd per 14 augustus 2017

De Algemene Vergadering heeft op 7 april jl. ingestemd met een wijziging van de statuten m.b.t. artikel 14 Bestuur.
Met deze wijziging werd een verkleining van het bestuur beoogd en het actualiseren van de categorie-indeling van gemeenten wat betreft vertegenwoordiging in het bestuur.
De wijzigingsakte is op 14 augustus ondertekend door de notaris.
Meer informatie in de rubriek Vereniging onder Taakstelling.

Inspirerend E-Magazine beschikbaar Bestuurdersdiscours 2016

Op 25 november 2016 vond het Bestuurdersdiscours ‘De kracht van de keten’ plaats, een initiatief van de VZHG en de Provincie Zuid-Holland.
Onderstaand treft u de link aan naar het digitale Magazine ‘Bestuurdersdiscours: De kracht van de keten’.
Laat u inspireren door dit online magazine; een exclusief gezelschap van bestuurders, beslissers en opinieleiders van gemeenten, maatschappelijk middenveld,
wetenschap en politiek in de provincie Zuid-Holland gaat in gesprek over de bestuurskracht en samenwerking in de netwerkmaatschappij.
Klik hier voor het magazine: magazine.bestuurdersdiscours.nl.

Terugblik PZH-VZHG Bestuurdersdiscours 2016

De provincie Zuid-Holland en de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten hebben in 2016 het Bestuurdersdiscours geïnitieerd. Het bestond uit:
– twee inhoudelijke actualiteitendiners rondom de thema’s ‘Herijking van bestuurskracht’ en ‘Effectieve regionale samenwerking’ resp. op 18 oktober en 3 november jl.
– beide bijeenkomsten dienden als opmaat naar een strategische stakeholdersconferentie op vrijdag 25 november jl.
De Actualiteitendiners “Herijking van bestuurskracht” en “Effectieve regionale samenwerking” hebben plaatsgevonden op
Het Bestuurdersdiscours verenigde een selecte en bijzondere mix van stakeholders uit het lokaal bestuur bijeen; variërend van burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen.
Daarnaast werd ook ‘denkkracht van buiten’ in het programma opgenomen: experts van buiten de publieke sector met verrassende inzichten in relatie tot bestuurskracht en samenwerking.

Op vrijdag 25 november vond de afsluitende conferentie plaats in het provinciehuis in Den Haag waarbij meer dan 200 personen aanwezig waren.
De deelnemers werden welkom geheten door dagvoorzitter Martijn de Greve. Vervolgens sprak Jaap Smit, commissaris van de Koning in ZH een welkomstwoord uit.
Bestuurskrachtmetingen waren volgens hem lange tijd het afvinken van vragen op lijstjes. Volgens Smit meten wij bestuurskracht juist niet via het afvinken van lijstjes, maar wel door de kwalitatieve vraag te stellen of wij in staat zijn de grote opgaven van deze tijd aan te pakken. Het aanpakken van opgaven gebeurt steeds vaker in samenspel met andere partijen, daarom is bestuurskracht anno 2016 meer ‘samenwerkingskracht’ geworden. Voor hem was er nog een ander aspect aan bestuurskracht: bestuurslef. Mirjam Salet, voorzitter van de VZHG, blikte terug op de ervaringen uit de expertmeetings en ging in haar inleiding in op het thema “Besturen in netwerken”. Daarna werden kanttekeningen gemaakt bij de beide thema’s door Wim Derksen, hoogleraar bestuurskunde. Helaas was de heer Derksen ten gevolge van ziekte niet aanwezig, maar sprak hij een videoboodschap uit. Hierop werden reacties uit de zaal gevraagd. Stakeholders uit het lokaal bestuur gingen vervolgens met elkaar in discussie. Het betrof Bert Blase, burgemeester Vlaardingen, Jan van Ginkel, gemeentesecretaris Zaanstad en Elsbeth Koek, raadslid Teylingen.

Na de netwerkpauze werden gesprekken met de deelnemers gevoerd in 20 Rondetafels onder leiding van tafelvoorzitters. De plenaire terugkoppeling en het slotwoord vond plaats onder leiding van Rogier van der Sande, gedeputeerde ZH.

Binnenkort komt een aantrekkelijk E-Magazine uit met een uitgebreide terugblik op de expertmeetings en het congres op 25 november.

Een fotoverslag is beschikbaar op deze website in de Rubriek Fotoalbum (onder Bestuurdersdiscours 2016).

Terugblik en presentaties bijeenkomst gemeentefinanciën PZH en VZHG op 24 juni 2016

Op 24 juni jl. waren rond 50 personen aanwezig in het provinciehuis in Den Haag in verband met een bijeenkomst voor Zuid-Hollandse wethouders financiën/grondzaken.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door de provincie Zuid-Holland en de VZHG.
De deelnemers werden welkom geheten door gedeputeerde Rogier van der Sande.
Vervolgens spraken Peter Verheij (wethouder Alblasserdam, tevens vice-voorzitter VNG commissie financiën) en Erik Wijnstok (Deloitte).
Na de pauze vonden twee groepssessies plaats.

Bekijk hieronder de presentaties van die dag.

VZHG 24 juni (PowerPoint)
VZHG 24 juni 2016 – Vernieuwing BBV (PowerPoint)
Netwerkbijeenkomst (240616) (PowerPoint)

Terugblik ALV en congres op 15 april 2016 in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn

Op 15 april vond in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn de VZHG jaarvergadering en het congres plaats. De aanwezigen werden welkom geheten door Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn.

Vervolgens vond de Algemene Leden Vergadering plaats, die werd geopend door vice-voorzitter Klaas Tigelaar i.v.m het eerste agendapunt: de benoeming van een nieuwe voorzitter.

Benoeming voorzitter
De ALV stemde in met het voorstel Mirjam Salet als voorzitter te benoemen voor een periode van vier jaar. In haar eerste toespraak als voorzitter ging zij  in op prioriteiten waar de VZHG zich dit jaar op zal richten: gemeentefinanciën en de omgevingswet. Daarnaast wordt met de provincie een traject gestart op basis van de notitie “Slimmer en sterker bestuur in Zuid-Holland”, waarbij twee  thema’s nader zullen worden bestudeerd: bestuurskracht en samenwerking.

Benoeming erevoorzitter
Mirjam Salet stelde vervolgens de ALV voor Frank Koen als erevoorzitter te benoemen. In de motivatie stond dat hij met grote inzet gedurende meer dan 10 jaar betrokken is geweest bij de VZHG.  Zijn inzet bleek uit het verder ontwikkelen van de vereniging, waarbij hij uitdagingen niet uit de weg ging. Hij koos voor een gewijzigde opzet en locatie van het secretariaat, met niet alleen een wijziging van taken en verantwoordelijkheden, maar ook het werken vanuit een gemeentelijke locatie, dichter bij de dagelijkse praktijk. De VZHG maakte ook gebruik van zijn uitgebreide en jarenlange kennis en ervaring en profiteerde van zijn groot verbindend vermogen. Hij was een boegbeeld van de vereniging waardoor de zichtbaarheid van de VZHG werd vergroot. Met een luid applaus werd door de leden ingestemd met het voorstel. Vervolgens werd een fraaie oorkonde van het besluit aan Frank Koen overhandigd en een bloemetje aan zijn echtgenote.

Behandeling jaarstukken
Mirjam Salet behandelde vervolgens de jaarstukken: de besluitenlijst van de ALV 2015, het jaarverslag 2015, de jaarrekening 2015 en accountantsverklaring , de begroting 2017 en contributie 2017 en de bestuurssamenstelling.

pdf AV 16041508 Bestuurssamenstelling
pdf AV 16041507 Begroting en contributie 2017
pdf Accountantsverklaring dd 31 maart 2016
pdf Aanbiedingsbrief acc verklaring 31 maart 2016
pdf AV 16041506 Jaarrekening 2015
pdf AV 16041505 Jaarverslag 2015
pdf AV 16041504 Besluitenlijst ALV 17 april 2015
pdf AV 16041502 Benoeming voorzitter VZHG
pdf AV 16041501 Agenda ALV 15 april 2016
pdf VZHG aanbiedingsbrief jaarstukken 2016

De leden gingen akkoord met de jaarstukken en stemden in met de voorstellen. Benoemd werd Jan Luteijn als lid van het bestuur, herbenoemd werd Anne de Baat als bestuurlijk secretaris.
De voorzitter kondigde vervolgens Jaap Smit aan, commissaris van de Koning in Zuid-Holland.

Toespraak Jaap Smit CdK van Zuid-Holland
Jaap Smit feliciteerde de zojuist benoemde voorzitter Mirjam Salet met deze eervolle benoeming. Het college van GS ziet uit naar samenwerking met haar. Hij feliciteerde ook  de zojuist als erevoorzitter benoemde Frank Koen met deze titel en dankte hem voor zijn jarenlange inzet. Vervolgens ging hij in op het thema besturen met lef. Dat thema sprak hem zeer aan, want besturen is volgens hem sturen en bijsturen. Hij stelde: politiek is geen management en dat lijkt het volgens hem  helaas te veel te zijn geworden. Management is planning en control. Politiek is besturen vanuit visie, een stip op de horizon zetten en kijken hoe je de weg daarheen kunt vinden. In deze tijd, waarin het perspectief steeds kleiner lijkt te worden, moeten we weer groot durven denken. Lef kun je daarbij goed gebruiken. De nog jonge gemeente Alphen aan den Rijn heeft zich volgens Smit meteen na de fusie, met lef, in de regio laten gelden. De gemeente haalde daar zelfs de krant mee, met een kwestie die ook aan het Binnenhof aandacht trok (trapliftvergoeding). Deze ‘case’ had in ieder geval met lef te maken: van de staatssecretaris en ook van de gemeente.  Het liet ook direct zien hoe delicaat en gecompliceerd decentralisatie in het sociaal en maatschappelijk domein is. Decentralisatie is echter per definitie differentiatie en dus maatwerk. Daarbij is lef en politieke moed nodig. Er moet ruimte voor verschil zijn, maar wel met een bodem. Waar staan gemeenten nu na bijna anderhalf jaar decentralisaties. Ziet hij in het sociaal en maatschappelijk domein al lef? Hij heef dat nog niet in ruime mate gezien. Wat hij wel waarneemt is creativiteit. In de komende tijd moet volgens hem duidelijk worden welke keuzes gemeenten maken. Hoe krijgen de nieuwe verhoudingen tussen de overheid en het maatschappelijk initiatief vorm? En wat  betekent dat voor hun inwoners? Alleen als gemeenten hun visie op goede zorg in beleid hebben vastgelegd, hoeven zij niet te vrezen voor publiciteit, discussies en procedures. Als je kunt uitleggen vanuit welk toekomstbeeld je beleid wijzigt en uitvoert, heb je volgens hem een sterk verhaal. Doen gemeenten dit niet, dan is de kans groot dat de staatssecretaris mee gaat besturen of dat de rechter het verzoek van de burger honoreert.  Om tot een breed gedragen en goed uitvoerbare visie te komen, is kennis van zaken nodig, politieke en maatschappelijke wil en zeker ook: lef.

pdf Toespraak CdK VZHG 15.04.2016

Congres Besturen met lef (in het sociaal en maatschappelijk domein)
Tijdens het congresgedeelte werden 3 wethouders van Alphen aan den Rijn geïnterviewd.  Door wethouder de Jager werd ingegaan op de Alphense aanpak van transitie en transformatie. Het moest anders en de regels waren te beperkend. Nu was er de kans om het anders te doen, integraal en vanuit het perspectief van inwoners. Ook het systeem van zorg en ondersteunen werd anders ingericht. De kaders voor de verandering zijn door de raad vastgesteld in het beleidsplan “Beter voor Elkaar”. Dit beleidsplan vormde het kader voor de integrale verordening, de contractering en de doorontwikkeling integrale toegang.  De eerste stap was om het systeem anders in te richten en te kantelen, met als belangrijke peilers: wijkgerichte integrale toegang met een  integraal afwegingskader, Integrale beleid, verordening en nader regels en innovatieve contractering van zorg en ondersteuning.  Wethouder van Velzen ging in op het uitdragen van de visie met verbinding naar organisaties en inwoners en het aangaan van een dialoog over maatschappelijke effecten. Goede communicatie over het proces en de veranderingen is noodzakelijk. Volgens hem is betrokkenheid bij de resultaten in de wijken ook van groot belang en het daarover in gesprek  gaan met inwoners. Wethouder du Chatinier ging nader in op de opnieuw ingerichte taken op het gebied van welzijn en sport.  Het gaat daarbij o.a. om talentontwikkeling, opgroeien en ontwikkelen en gezonde leefstijl. Basisvoorzieningen zijn anders ingericht en zijn  ook nadrukkelijke gericht op het bereiken van kwetsbare inwoners.

powerpoint Presentatie Besturen met lef VZHG congres 2016

Lunchthema Sluitende aanpak verwarde personen
Tijdens de lunch werd door Liesbeth Spies aandacht besteed aan een sluitende aanpak verwarde personen. Zij is voorzitter van het landelijk aanjaagteam verwarde personen. Doel is gemeenten en ketenpartners te ondersteunen bij het opstellen van een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag. Een betere opvang, zorg en ondersteuning voor personen met verward gedrag, dat is wat de ministeries van VWS en V&J en de VNG willen. In de zomer van 2016 moeten gemeenten, in samenwerking met hun ketenpartners, beschikken over een sluitende, op de persoon gerichte aanpak.

powerpoint Basispresentatie tussenrapportage Verwarde personen VZHG

 

Twitter

VZHG journaal

Bekijk hier de nieuwste uitgave van het VZHG journaal.