Mededelingen

Benoeming nieuwe voorzitter en nieuwe vicevoorzitter

Per 1 september treden onze voorzitter, Klaas Tigelaar en onze vicevoorzitter, Christiaan van der Kamp terug uit ons bestuur. Beiden hebben een nieuwe functie aanvaard. Als bestuur van de vereniging zijn wij Klaas en Christiaan zeer erkentelijk voor hun inzet voor onze vereniging. Wij wensen hen veel succes in hun nieuwe werkzaamheden Het doet ons genoegen u te kunnen meedelen dat het Algemeen Bestuur voor beiden een opvolger bereid heeft gevonden. Ons bestuur heeft mevrouw Jolanda de Witte, bestuurslid en burgemeester van Albrandswaard benoemd als voorzitter van de vereniging. Als vicevoorzitter van de vereniging heeft het Algemeen Bestuur eveneens per 1 september benoemd de heer Emile Jaensch, burgemeester van Oegstgeest en eveneens lid van ons bestuur. De benoeming van de voorzitter kan feitelijk alleen plaatsvinden in een algemene ledenvergadering. Deze zal pas plaatsvinden in de eerste helft van volgend jaar. Tot dat moment is er formeel sprake van waarneming.   Namens het Algemeen Bestuur, Anne de Baat, bestuurlijk secretaris

Lees meer →
Gepubliceerd door op 1 september 2021 in Nieuws

Informatiesessies ‘aangepast verdeelvoorstel gemeentefonds’

Om u goed te informeren over het aangepaste voorstel voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds en het verdere proces van de bestuurlijke consultatie, organiseert de VNG meerdere informatiesessies in augustus en september.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 3 augustus 2021 in Nieuws

De Kracht van de Samenleving

Terugblik Online Bestuurdersdag VZHG op 23 april De Kracht van de Samenleving   We kijken terug op een geslaagde eerste online Bestuurdersdag van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten op 23 april jl. Via deze weg willen wij de deelnemers, sprekers en iedereen die heeft meegewerkt aan deze dag hartelijk bedanken. Wilt u de verschillende programmaonderdelen nog eens terugzien? Klikt u dan op onderstaande linkjes. 1.  Plenaire opening door burgemeester Robbert-Jan van Duijn (Nieuwkoop) en filmpje Nieuwkoop 2.  Toespraak Commissaris van de Koning Provincie Zuid-Holland, Jaap Smit 3.  Tafelgesprek initiatief 1 ‘Papeneiland’ 4.  Tafelgesprek initiatief 2 ‘Stikstof Verleaseplan’ 5.  Tafelgesprek initiatief 3 ‘De multi-generatie-club’ 6.  ALV VZHG 7.  Podiumgesprek thema Wonen 8.  Themasessie 1 ‘Roeien met te korte riemen’ 9.  Themasessie 2 ‘Groeiagenda Zuid-Holland’ 10.  Themasessie 3 ‘Betrouwbare overheid’ 11.  Plenaire afsluiting en presentatie gastgemeente 2022 (Brielle) Met vriendelijke groet, mede namens het bestuur VZHG en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, Robbert-Jan van Duijn, burgemeester Nieuwkoop Klaas Tigelaar, voorzitter VZHG Voor een sfeerimpressie van deze dag zie: https://vzhg.nl/fotoalbums/digitale-bestuurdersdag-vzhg-23-april-2021/

Lees meer →
Gepubliceerd door op 10 mei 2021 in Nieuws

Uitnodiging Bestuurdersdag VZHG op 23 april De Kracht van de Samenleving

Beste genodigde, Wij nodigen u van harte uit voor de Bestuurdersdag van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten op vrijdag 23 april. Het thema van dit jaar is ‘De Kracht van de Samenleving’. De bijeenkomst heeft een andere opzet dan u gewend bent. Zo is de bijeenkomst opgesplitst in twee delen, namelijk een digitaal deel op 23 april én een fysiek deel in de tweede helft van het jaar. Voor het eerste, digitale, deel hebben wij een boeiend interactief programma voor u samengesteld met interessante sprekers en onderwerpen. Ook is er gelegenheid om (digitaal) te netwerken. Tijdens het fysieke deel in de tweede helft van het jaar nodigen we u van harte uit om kennis te komen maken met de gemeente Nieuwkoop. Wij laten dan graag de kracht van onze samenleving aan u zien. Voor dit deel ontvangt u later een uitnodiging.   Programma 09.00 uur Introductie en welkom door Robbert-Jan van Duijn, burgemeester gastgemeente Nieuwkoop 09.10 uur Toespraak Commissaris van de Koning, Jaap Smit 09.20 uur Tafelgesprek ‘De Kracht van de Samenleving’. De gemeente Nieuwkoop neemt u aan de hand van drie praktijkvoorbeelden mee in de ‘Kracht van de Samenleving’. Aan de hand van stellingen dagen we u uit om uw standpunt te […]

Lees meer →
Gepubliceerd door op 6 april 2021 in Nieuws

Jaarstukken 2019 op 29 april 2020 verzonden naar de leden

Op 29 april jl. zijn de jaarstukken 2019 naar de leden verzonden (de 52 gemeenten in Zuid-Holland). Het betrof: het verslag en de besluitenlijst van de ALV op 12 april 2019 in Rotterdam; het jaarverslag van 2019; de jaarrekening 2019 met in de bijlage de brief die van de accountant is ontvangen na afgifte van de goedkeurende accountantsverklaring; de begroting 2021 en contributie 2021; de bestuurssamenstelling. Met het aanbieden van deze jaarstukken is  voldaan aan artikel 7 en 13 van de VZHG Statuten. Dit jaar zal ten gevolge van de coronamaatregelen geen fysieke Algemene Leden Vergadering kunnen plaatsvinden. Deze bijeenkomst zou op vrijdag 15 mei 2020 plaatsvinden in de gemeente Zwijndrecht. Aangezien de Statuten van de VZHG geen bepaling bevat voor het geval er geen ledenvergadering gehouden kan worden, heeft het bestuur besloten de fysieke vergadering door te schuiven naar het voorjaar van 2021. Tevens is besloten de jaarstukken dit jaar, gezien de bijzondere omstandigheden, digitaal ter goedkeuring aan de leden voor te leggen.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 13 mei 2020 in Nieuws

Lid Dagelijks Bestuur en penningmeester VZHG overleden

Op 1 april 2020 bereikte ons het droevige bericht dat ten gevolge van het coronavirus is overleden ons zeer gewaardeerd bestuurslid en penningmeester Hans Horlings. Hans is gedurende een groot aantal jaren bij onze vereniging betrokken geweest. Wij zullen zijn inzet en deskundigheid heel erg gaan missen. Wij wensen zijn familie veel kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 1 april 2020 in Nieuws

Geannuleerd: Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en ALV VZHG op 15 mei a.s. in Zwijndrecht

Op 23 maart jl. heeft het kabinet het organiseren van alle bijeenkomsten tot 1 juni a.s. verboden. Dit betekent dat de Zuid-Hollandse Bestuurdersdag en Algemene Leden Vergadering van de VZHG op vrijdag 15 mei a.s. in Zwijndrecht is geannuleerd. Bijgaande brief is verzonden naar de leden.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 27 maart 2020 in Nieuws

Geannuleerd: Bijeenkomsten op 12 en 23 maart

De eerder gemelde bijeenkomsten op 12 maart (Capelle a.d. IJssel) en op 23 maart (Alphen aan den Rijn) inzake herijking gemeentefonds zijn geannuleerd. Reden hiervoor is dat de minister heeft besloten de herverdeling van het gemeentefonds een jaar uit te stellen.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 23 februari 2020 in Nieuws

12 en 23 maart 2020 bijeenkomsten inzake herijking gemeentefonds

Eind februari komen de beheerders van het gemeentefonds, de minister van BZK en de staatssecretaris van Financiën, met hun voorstellen voor de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 2021. Bent u benieuwd naar de uitkomsten van deze voorstellen? Kom dan naar een regiobijeenkomst herijking gemeentefonds. De VNG organiseert, in samenwerking met de Provinciale Afdelingen en het ministerie van BZK, in maart en april 2020 vijftien regiobijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten praat de VNG u bij over: –  hoe de verdeelmodellen tot stand zijn gekomen; – welke keuzes gedurende het onderzoek zijn gemaakt; – wat de verdeelmodellen voor gemeenten zoals de uwe betekenen wanneer zij worden ingevoerd per 2021. Ook zijn deze bijeenkomsten bedoeld om input op te halen voor het advies dat de VNG in het voorjaar van 2020 aan de fondsbeheerders zal geven, over de manier waarop een ingroeipad wordt vormgegeven, en over de manier waarop er uiteindelijk met ‘outliers’ oftewel uitschieters in de verdeelmodellen omgegaan wordt. In Zuid-Holland worden in samenwerking met de VZHG twee bijenkomsten georganiseerd. Deelnemers kunnen zelf een datum en locatie kiezen die het beste uit komt. Donderdag 12 maart 2020: gemeentehuis van Capelle aan den IJssel Maandag 23 maart 2020: gemeentehuis van Alphen aan den […]

Lees meer →
Gepubliceerd door op 19 december 2019 in Nieuws

Terugblik congres provincie ZH en VZHG op 15 november 2019

Op vrijdag 15 november 2019 vond in CORPUS te Oegstgeest het jaarlijks gezamenlijk congres van de VZHG en de provincie Zuid-Holland plaats. Thema van het congres was: “Samenwerking en participatie rond energie en klimaat”. De bijeenkomst werd geopend door dagvoorzitter Wouter Smit. Vervolgens sprak Jaap Smit, commissaris van de Koning de deelnemers toe. Friso de Zeeuw, emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft, presenteerde vervolgens onder de titel “Doe het met RIA” (Regionale Investerings Agenda) diverse ontwikkelingen rond energietransitie en klimaatadaptatie. Tijdens de paneldiscussie blikten Berend Potjer, gedeputeerde, en Klaas Tigelaar, voorzitter VZHG ,samen met Friso de Zeeuw terug op zijn presentatie en de rol van de provincie en gemeenten bij de diverse maatschappelijke opgaven. Na de pauze vonden drie pitches plaats: Ton de Gans, wethouder van Zoeterwoude, presenteerde “Bedrijventerrein Grote Polder: samenwerking en participatie voor een biodiverse inrichting van het bedrijventerrein”. Sjaak Langeslag, hoogheemraad HH Rijnland, over “Gouda stevige stad”, over samenwerking voor een lange termijn perspectief voor duurzaam beheer in relatie tot bodemdaling. Jacqueline van Dongen, wethouder Zwijndrecht en portefeuillehouder regionale energiestrategie Drechtsteden, over ““Participatie: de spagaat in nu en straks voor de bestuurder”, over ontwikkeling in een wijk en de rol van bestuurders.

Lees meer →
Gepubliceerd door op 14 oktober 2019 in Nieuws

Twitter