Aandachtsgebieden

Taken en Aandachtsgebieden bestuur VZHG

Binnen het Dagelijks Bestuur zijn de volgende taken te onderscheiden:

voorzitter

vice-voorzitter
– bestuurlijke contacten
– vertegenwoordiging VZHG in diverse netwerken
– intergemeentelijke en interbestuurlijke contacten
– voorzittersoverleggen en contacten directie VNG
– scouten kandidaten VNG bestuur en commissies
– contacten met leden GS, bilaterale overleggen
lid regionale samenwerking, interbestuurlijk toezicht
penningmeester   financiële administratie,  jaarrekening, begroting, contributie.
bestuurlijk secretaris tevens vertegenwoordiger namens de categorie gemeentesecretarissen.
ambtelijk secretaris inhoudelijke ondersteuning bestuur, coördinatie, secretariaat

AANDACHTSGEBIEDEN

De aandachtsgebieden van de bestuursleden zijn gekoppeld aan de structuur van de VNG commissies.
De verdeling van de aandachtsgebieden ziet er als volgt uit:

Aandachtsgebied VZHG bestuurder/trekker
VNG bestuur Klaas Tigelaar, Anne de Baat
College van arbeidszaken (CvA) en
College van dienstverlening (CvD)
Anne de Baat
Bestuur en Veiligheid (BenV) Bestuur: Klaas Tigelaar, Jolanda de Witte

Veiligheid: André Vervooren, Christiaan van der Kamp

Zorg, jeugd, onderwijs (ZJO) Zorg: Arno van Kempen

Jeugd: Hatte van der Woude

Onderwijs: Jan van Dijk

Ruimte, wonen en mobiliteit (RWM) Ruimte: Daan Markwat, Jolanda de Witte

Wonen: Arno van Kempen

Mobiliteit: Joost van der Geest

Informatiesamenleving Saskia Bruines
Financien Jan van Dijk
Economie, klimaat, energie en milieu
(EKEM)
Economie: Joost van der Geest

Energie: Daan Markwat

Milieu: Daan Markwat, Christiaan van der Kamp

Participatie, schuldhulpverlening, integratie (PSI) Participatie en schuldhulpverlening: Arno van Kempen

Integratie: Hatte van der Woude

Europa en Internationaal Saskia Bruines
Raadsleden en Griffiers (RenG) Griffiers: Gert Logt

Raadsleden: Jan van Dijk

Twitter