Aandachtsgebieden

Taken en Aandachtsgebieden bestuur VZHG

Binnen het Dagelijks Bestuur zijn de volgende taken te onderscheiden:

voorzitter

vice-voorzitter
 
– bestuurlijke contacten
– vertegenwoordiging VZHG in diverse netwerken
– intergemeentelijke en interbestuurlijke contacten
– voorzittersoverleggen en contacten directie VNG
– scouten kandidaten VNG bestuur en commissies
– contacten met leden GS, bilaterale overleggen
lid regionale samenwerking, interbestuurlijk toezicht
penningmeester   financiële administratie,  jaarrekening, begroting, contributie.
bestuurlijk secretaris tevens vertegenwoordiger namens de categorie gemeentesecretarissen.
ambtelijk secretaris inhoudelijke ondersteuning bestuur, coördinatie, secretariaat

 

Aandachtsgebieden binnen het Algemeen Bestuur

AANDACHTSGEBIEDEN subthema’s  
Bestuur en veiligheid Interbestuurlijke verhoudingen
vernieuwing lokale democratie,
veiligheidsregio, gemeentelijke veiligheidsagenda
ondermijning
Zorg, jeugd, onderwijs Wmo
jeugd
Onderwijs

Arbeidsmarkt

cultuur/ religieus erfgoed
Ruimte, wonen en mobiliteit omgevingsrecht
Nationale Omgevingsvisie
ruimtelijke ordening
verstedelijking en mobiliteit
stedelijke transformatie
Regionale samenwerking stedelijke regio’s, regiodeals
Economie, klimaat, energie, milieu energietransitie
klimaat
milieu
kernen
Economische innovatie transitie havenindustrieel complex, toekomstbestendige glastuinbouw, doorontwikkeling kenniseconomie, campusvorming bedrijfsleven-onderwijs-overheid
Participatie, schuldhulpverlening participatiewet
onderwijs – arbeidsmarkt
schulden en schuldhulpverlening
Informatiesamenleving informatiesamenleving en maatschappelijke opgaven
open data
archieven
Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU),
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
Financiën financiële verhoudingen
Interbestuurlijk Programma (IBP)
herziening BUIG-systematiek
Vertegenwoordiging namens raadsleden focus op de rol en de positie van de gemeenteraad
vanuit het perspectief van de gemeenteraad naar opgaven kijken
burgerparticipatie
Vertegenwoordiging namens raadsleden

Vertegenwoordiging namens griffiers

agenda lokale democratie, vernieuwing lokale democratie

voorbereiding nieuwe taken gemeenten

Vertegenwoordiging namens griffiers focus op rol en positie van de griffier
vanuit het perspectief van de griffiers naar opgaven kijken

 

 

 

Twitter