Aandachtsgebieden

Taken en Aandachtsgebieden bestuur VZHG

Binnen het Dagelijks Bestuur zijn de volgende taken te onderscheiden:

voorzitter

vice-voorzitter
– bestuurlijke contacten
– vertegenwoordiging VZHG in diverse netwerken
– intergemeentelijke en interbestuurlijke contacten
– voorzittersoverleggen en contacten directie VNG
– scouten kandidaten VNG bestuur en commissies
– contacten met leden GS, bilaterale overleggen
lid regionale samenwerking, interbestuurlijk toezicht
penningmeester   financiële administratie,  jaarrekening, begroting, contributie.
bestuurlijk secretaris tevens vertegenwoordiger namens de categorie gemeentesecretarissen.
ambtelijk secretaris inhoudelijke ondersteuning bestuur, coördinatie, secretariaat