Aandachtsgebieden

Taken en Aandachtsgebieden bestuur VZHG

Binnen het Dagelijks Bestuur zijn de volgende taken te onderscheiden:

voorzitter
vice-voorzitter
– bestuurlijke contacten
– vertegenwoordiging VZHG in diverse netwerken,
– intergemeentelijke en interbestuurlijke contacten
– voorzittersoverleggen en contacten directie VNG,
– scouten kandidaten VNG bestuur en commissies
– contacten met leden GS, bilaterale overleggen
lid regionale samenwerking , interbestuurlijk toezicht
penningmeester financiële administratie,  jaarrekening, begroting, contributie.
bestuurlijk secretaris tevens vertegenwoordiger namens de categorie gemeentesecretarissen.
ambtelijk secretaris inhoudelijke ondersteuning bestuur,  secretariaat

 

Aandachtsgebieden binnen het Algemeen Bestuur

AANDACHTSGEBIEDEN thema’s 
BESTUUR, VEILIGHEID Interbestuurlijke verhoudingen, vernieuwing lokale democratie, veiligheidsregio, gemeentelijke veiligheidsagenda, ondermijning
ZORG, JEUGD, ONDERWIJS
cultuur
Wmo, jeugd en onderwijs, cultuur (religieus erfgoed)
RUIMTE, WONEN, MOBILITEIT omgevingsrecht, ruimtelijke ordening (inclusief Nationale Omgevingsvisie) en relatie verstedelijking en mobiliteit, stedelijke transformatie
REGIONALE SAMENWERKING stedelijke regio’s, regiodeals
ECONOMIE, MILIEU, ENERGIE kernen, energietransitie, milieuaspecten
PARTICIPATIE , SCHULDHULPVERLENING participatiewet, onderwijs – arbeidsmarkt, problematische schulden en schuldhulpverlening
DIENSTVERLENING
INFORMATIEBELEID
informatiesamenleving en maatschappelijke opgaven, open data, archieven, Gemeenschappelijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU),
Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
FINANCIEN Financiële verhoudingen,  Interbestuurlijk Programma (IBP),
herziening BUIG-systematiek
Vertegenwoordiging namens raadsleden en – focus op de rol en de positie van de gemeenteraad
– vanuit het perspectief van de gemeenteraad naar opgaven kijken
– versterken positie van de gemeenteraad
–  voorbereiding op nieuwe taken
–  aandragen onderwerpen die voor raden van belang zijn of worden
–  agenda lokale democratie, vernieuwing lokale democratie
–  sterke lokale democratie (integriteit, ondermijning, rekenkamer)
–  burgerparticipatie
Vertegenwoordiging namens griffiers – focus op rol en positie van een griffier
– vanuit het perspectief van de griffiers naar opgaven kijken
– voorbereiding op nieuwe taken
– agenda lokale democratie, vernieuwing lokale democratie

 

 

 

Twitter

VZHG Nieuwsbrief

Bekijk hier de nieuwste uitgave van de VZHG Nieuwsbrief.